Friday, December 14, 2012

ဟိုတယ္ ျပဳျပင္ ၊ျပင္ဆင္ထိမ္းသိမ္း ျခင္းအား အဆုံးအရွုံးနည္းနည္း၊ ဧည့္သည္မ်ား အဆင္မေျပမွု႔ နည္းႏိုင္သမွ်နည္း ေအာင္ စီမံခံ့ခြဲျခင္း (၀ါ) ဟိုတယ္ ရီနိုေဗးရွင္း အား စီမံခံ့ခြဲျခင္း

ေယဘုယ် အားျဖင့္ ဟိုတယ္ အားလုံး ငါးႏွစ္မွ ခုႏွစ္ ႏွစ္ အတြင္း အေထြေထြ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္း ျခင္း အား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ အေဆာက္အဦ၊ အတြင္း အျပင္ ပရိေဘာဂ အစရွိသမွ် ဟိုတယ္တစ္လုံး ဧ။္ သြင္ျပင္လကၡဏာ မ်ား အၿမဲတေစ သစ္လြင္ေတာက္ပေနေစၿပီး၊ မူလအေျခအေနမ်ား အားမပ်က္မယြင္းေစရန္ ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  အကယ္၍ႏိုင္ငံတကာ ဟိုတယ္ အုပ္စု (Starwood, Marriott, Hilton, Sheraton, Shangri La စသည္) အမည္ ခံ ဖရန္ခ်ိဳက္စ္ (franchise) ဟိုတယ္ တစ္လုံးျဖစ္ ပါကလည္း အၿမဲျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေနျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္ အုပ္စု ဧ။္ စံခ်ိန္ စံႏွုန္း မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္ တည္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းဆဲကာလ အတြင္း ေအာက္ေျခမွ စ၍ ဟိုတယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲ သူ မ်ား (management) ဧ။္ အရည္အခ်င္းျပည့္ မွု႔၊ စီမံခန႔္ ခြဲမွု႔ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ပါးရည္နပ္ရွိ ၿပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိျခင္း တို႔ အေပၚ မူုတည္  ၍ တည္းခုိသူ ဧည္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာ ေက်နပ္မွု႔ ရွိျခင္း၊ အဆင္မေျပ မွု႔ မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဟိုတယ္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းဆဲ ကာလ အတြင္း အခန္း လ်ာထားမွူ႔မ်ား စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း (room inventory and allotment management) မ်ားျပဳလုပ္ရာ တြင္ ဧည့္သည္ အမ်ား၀င္ထြက္သြားလာ ရာ ေလာ္ဘီ (lobby) အခန္းေကာ္ရစ္ဒါ စသည္ တို႔ အေပၚ တြက္ခ်က္ ၿပီး အဆင္မေျပမွု နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ စဥ္းစားတတ္ရန္လိုသည္။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ဧည့္သည္မ်ား သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ျငမ္းဆင္ထားျခင္း၊ ေဆးသုတ္ ျခင္း မ်ားအား လာေရာက္ၾကည့္ရွု႔ ရန္၊ တူရုိက္သံ၊ လႊျဖတ္သံ   ေရႊေပၚထိုးသံမ်ား လာေရာက္နားေထာင္ရန္ အတြက္ မိမိတို႔ ဟိုတယ္ မွာ တည္းခိုေနျခင္း မဟုတ္ ဟူသည့္ အခ်က္ကို နားလည္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
ဟိုတယ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ မွ ေထာင့္ေစ့ ေအာင္ စဥ္းစား ျပင္ဆင္ၿပီး ဟိုတယ္ဧ။္ ပုံရိပ္၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္  (အျမင္၊ အၾကား၊ ကိုယ္ခႏၶာ) ထိခိုက္မွု႔ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဟိုတယ္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းဆဲ ကာလ အတြင္း အာက္ဆုံး အေျခခံ မွစ၍ အထိအခိုက္အနည္းဆုံး (Painless as Possible) ျဖစ္ေစရန္ အၿမဲေရွ့ ရွု ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ကို အထူး ဂရုျပဳ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

၁။ အကယ္၍ ဖရန္ခ်ိဳက္စ္ ဟိုတယ္ ျဖစ္ပါက အဆိုပါ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဟိုတယ္ အုပ္စုမ်ားဧ။္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားျပန္လည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
(ဥပမာ။          ။ Shangri La ဟိုတယ္ တစ္လုံးဧ။္ ထူျခား သည့္ အရည္အျခင္းမွာ ကမာၻေပၚရွိ Shangri La ဟိုတယ္မ်ား အားလုံး တူညီေသာ ခံစားမွု႔ ကိုေပးသည္။ ပထမ ဆုံးအႀကိမ္ေရာက္ဖူးသည့္ ဧည့္သည္ ျဖစ္သည့္တိုင္ တျခား ေနရာမွ Shangri La ဟိုတယ္ တစ္ခုခု တြင္တည္းခိုဖူးပါက ဤဟို တယ္သို႔ ေရာက္ဖူးေနသကဲ့သို႔ ခံစားေစျခင္းျဖစ္သည္။)

၂။ ဟိုတယ္ဧ။္ ၀န္ေဆာင္မွု႔ ႏွင့္ အေထြေထြ အရည္အေသြး ျမင့္တင္သည့္ (upgrading renovation) ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မွု႔ မ်ိဳး လုပ္ျခင္း၊ ေခတ္မီ အသုံးအေဆာင္မ်ား နည္းပညာမ်ား ထည့္သြင္းလိုျခင္းမ်ား (internet access, bandwidth စသည္)  ရွိပါက ဧည့္သည္မ်ား ဧ။္ အျမင္၊ သေဘာထား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေကာက္ယူၿပီး စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုကာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။

၃။ အကယ္၍ ဖရန္ခ်ိဳက္စ္ ဟိုတယ္ျဖစ္ပါက ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ပေရာဂ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေသးစိပ္ သက္ဆိုင္ရာဟိုတယ္ ကုမၸဏီကို တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ လိုသည္။

၄။ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားမၾကာမီအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ဖူးသည့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား မ်ားႏွင့္ စကား ေျပာဆို အႀကံဥာဏ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ ၍ ၄င္းတို႔ ဧ။္ အေတြ႔ အႀကံဳ၊ အခက္အခဲ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းခဲ့ပုံမ်ား၊ အမွားမ်ား အား တန္ဖိုးထား အတုယူ ကာ မိမိတို႔ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း ပေရာဂ်က္အား အမွား နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္္။

၅။ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း ဧ။္ အတိမ္အနက္၊ အက်ဥ္း အက်ယ္ အေပၚ မူတည္ ၍ ရီႏိုေဗးရွင္း ျပဳလုပ္စဥ္ ဟိုတယ္တစ္ခု လုံး ပိတ္ထား မည္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းသာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဧည့္သည္ မ်ား လက္ခံ ၀န္ေဆာင္ မွု႔ ေပးမည္ ဆိုသည္ ကို အေလးအနက္ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ ရမည္။

၆။ ဧည့္သည္ မ်ား အဆင္မေျပမွ႕ ႏွင့္ ဟိုတယ္ဧ။္၀င္ေငြ ထိခိုက္မွု႔ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ အတြက္  ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း ဧ။္ အတိမ္အနက္၊ အက်ဥ္း အက်ယ္ အေပၚ မူတည္ ကာ မည္မွ် ၾကာႏိုင္မည္ ကိုတြက္ခ်က္ ၿပီး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ဧ။္ မည္သည့္ ကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ကို စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၇။ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမ်ား  ၌ အေတြ႔အႀကံဳ ေကာင္းမ်ားရွိသူ၊ နာမည္ေကာင္း ရွိသူ ကန္ထရိုက္တာ အားရွာေဖြ ၍  အလုပ္အပ္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ အဆိုပါ ကန္ထရိုက္တာသည္ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ အတြင္း သိုသိုသိပ္သိပ္ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သန္႔သန္႔ ရွင္းရွင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ နားလည္သူျဖစ္ရမည္။

၈။ ထိုသို႔ ကန္ထရိုက္တာ မ်ိဳးရရွိရန္ စုံစမ္းရွာေဖြရာတြင္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ က ၄င္းကန္ထရိုက္ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္မွု႔မ်ား လတ္တေလာ လုပ္သြားခဲ့ သည့္ ဟိုတယ္ မ်ားအား လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ကာ အဆိုပါ ကန္ထရိုက္ဧ။္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ လုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထားခ်က္ အတြင္း အခ်ိန္မွီ ၿပီးစီး မွု႔ ရွိမရွိ ဆိုသည္ကို ဂရုျပဳေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။

၉။  ဟိုတယ္ရိုႏိုေဗးရွင္း ျပဳလုပ္ရန္ ဗိသုကာ ပညာရွင္၊ အေဆာက္အဦ အတြင္း ဒီဇိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ အ၀ယ္ေတာ္ စသည္တို႔ အေၾကာင္းကို သိရွိရန္လုိအပ္သည္။

၁၀။ ကန္ထရိုက္တာ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ကာ ရီႏိုေဗးရွင္းကာလ အတြင္း မူလ အခန္း စာရင္း (room inventory) မွ အခန္းမည္မွ် ဖယ္ထုတ္ ရမည္၊ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ် ၾကာသည္အထိ ဤ အခန္းမ်ား ဖယ္ထုတ္ ထားရမည္၊ လူအမ်ား သြားလာရာ ဧည့္ခန္းေဆာင္ (lobby)၊ ေရကူးကန္၊ စားေသာက္ခန္းမ စသည္ ေနရမ်ား အား ရီႏိုေဗးရွင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ မည္မွ် ထိေတြ႔ ပတ္သက္မည္ ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစား ျပင္ဆင္ရမည္။

၁၁။ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမွီ ဟိုတယ္၏ အဓိကစီးပြားဖက္မ်ား ျဖစ္သူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ကာလရွည္ တည္းခိုသူ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဟိုတယ္အတြင္း လက္ရွိတည္းခိုေနသူ ဧည့္သည္မ်ား အပါအ၀င္ ဆက္စပ္ ပါတ္သက္သူ အားလုံးအား အေသးစိပ္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၂။ ဘဏၰာေငြ ေၾကးဆိုင္ရာ ရီပို႔ ျပင္ဆင္၍ (room, food & beverages and meeting & function room) မ်ားမွ အလားအလာရွိ ၀င္ေငြ ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံးရွုံးမွု႔ အားတြက္ခ်က္ ကာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္ ဖရန္ခ်ိဳက္စ္ ကုမၸဏီ တို႔အား တင္ျပရမည္။ အဆိုပါ ရီပို႔ သည္ အနာဂါတ္ ဘဏၰာေရး အေျခအေနသုံးသပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ မည္။

၁၃။ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗးရွင္း လုပ္ေဆာင္မွု႔ လုံး၀ ၿပီးစီးသြားသည္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာ အသီးသီး ႏွင့္ စီးပြားဖက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန ႏွင့္ တည္းခိုးသူ ဧည့္သည္မ်ား အား ဖိတ္ေခၚ၍ ွရွင္းလင္း တင္ျပရမည္။ (ဥပမာ။        ။ Agent Appreciation Night, Reborn စသည္ျဖင့္ အမည္ တမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ ကာ အေကၽြးအေမြးျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံ ကာ ၿပီးစီးသြားသည့္ ရီႏိုေဗးရွင္း ျပဳလုပ္သည့္ အခန္း၊ ေနရာ စသည္ တို႔ ကို လက္ေတြ႔ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသ ရန္ျဖစ္သည္။)

၁၄။ ရီႏိုေဗးရွင္းျပဳလုပ္ရင္း ဟိုတယ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အဆိုပါ အခန္းက႑ သည္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနယ္ပါယ္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ ေရွာင္လြဲမရႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။  စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းမ်ား အား စနစ္တက် လုိက္နာျခင္း အားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သစ္လြင္ေအာင္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရီႏိုေဗးရွင္း သည္ တည္းခိုသူ ဧည့္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ တည္းခိုေနရင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။မွတ္ခ်က္။                      ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ၊ လက္ရွိလုပ္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ဟိုတယ္ ရီႏိုေဗး ရွင္းမ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပႆနာႀကီးငယ္ မ်ားစြာ ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳဘူးသူ တိုးေအာ္ပေရတာ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသျဖင့္ Mark C. Lynn ေရးေသာ Managing A Hotel Renovation To Minimize Guest Inconvenience And Loss Of Revenue ကို ဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာ ျပန္ပါသည္။


2 comments:

Crystal said...

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြ ဟိုတယ္ေတြေဆာက္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ျပန္သြားၾကတာမ်ားတယ္လို႔ သတင္ေတြ ၾကားေနရတယ္၊ ဒီပိုစ့္ေလးနဲ႔ဆို ကြက္တိ :)

sosegado said...

ျမန္မာျပည္မွာ ေလာေလာဆယ္ အဓိက လုိအပ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုပါ
အနံ႔ေတြ ဖုန္ေတြ အဲကြန္းဆူသံေတြ ေရဖြင့္လုိက္လွ်င္ ေရပုတ္ေတြအရင္ထြက္လာတာေတြ အင္းေစ်းကလည္းႀကီးေသး

License

License
Thank you very much for visiting my blog. I really do. I am trying to write and share my knowledge, experience,information etc etc. I would be very much appreciated for your either encouraging or critical comments to my any post. Furthermore, some photos herein the posts are not mine and perhaps some information too. However I always try to credit or mention the courtesy of the respective owner and/or where I got it from. Anyway please leave your message anything regards to my blog or if you want to use any part of information from my blog. I would follow up thereafter your message, accordingly.
Contact: thomasjrlatt@gmail.com